Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ATTRECO Group s.r.o., IČ: 17643465, se sídlem nám. Jana Žižky z Trocnova 82/17, Čáslav - Staré Město, 286 01 Čáslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 374401, která jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje uživatelů internetových stránek https://www.artush.com/

tímto

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

poskytuje uživatelům Stránek informace o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů a o právech, která v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají.

1. Osobní údaje a Stránky

1.1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.2. Stránky slouží ke správě a katalogizaci sbírekuživatelů a k prezentaci těchto sbírek jak v soukromé galerii, tak i ve veřejném prostoru, vždy dle volby konkrétního uživatele (dále jen „Služby“). Sbírkou (dále jen „Sbírka“) se rozumí tematicky vyhraněný soubor předmětů i nehmotných statků, které uživatel jako jejich uspořadatel vyhledal, shromáždil a uspořádal a k jejichž správě, katalogizaci a prezentaci využívá Stránky.

2. Zdroje osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu aktivně poskytliuživatelé při registraci na Stránkáchprostřednictvím webového formuláře,a osobní údaje, které uživatelé na Stránky umístili.

3. Zpracovávané osobní údaje

3.1. Správce zpracovává e-mailové adresy uživatelů, případně další identifikační a kontaktní údaje,které mu sami uživatelé aktivně poskytnou. Správce dále zpracovává osobní údaje o Sbírkách a jejich obsahu a osobní údaje ohledně způsobu užívání Stránek uživateli a jejich vzájemné interakci.

3.2. Správce nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (nezpracovává žádné citlivé osobní údaje).

4. Účel zpracování a zákonný důvod zpracování

4.1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. poskytování Služeb – zákonným důvodem je plnění smlouvy uzavřené s uživateli;

 2. zajištění technického fungování Stránek – zákonným důvodem pro zpracování je oprávněný zájem Správce na řádném fungování Stránek;

 3. splnění právních povinností Správce v rozsahu, který mu ukládají příslušné právní předpisy;

 4. ochrana oprávněných zájmů Správce spočívající v ochraně práv Správce a zabezpečení jeho majetku.

5. Způsob zpracování a zabezpečení osobních údajů

5.1. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně.

5.2. V zájmu zabezpečení osobních údajů uchazečů Správce přijal přiměřená technická a organizační opatření zahrnující zejména:

 1. zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů, jakož i pravidelné testování, zda přijatá opatření fungují správně;

 2. zajištění schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě technických a fyzických incidentů,zejména prostřednictvím pravidelného zálohování pracovních zařízení;

 3. zavedení a udržování systému, jehož cílem je pravidelně testovat, posuzovat a hodnotit účinnost přijatých technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů;

 4. používání antivirového softwaru a kontrola případů neoprávněného přístupu;

 5. zajištění šifrovaného přenosu dat pomocí IT technologií a sítí;

 6. zajištění toho, aby automatizované systémy zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby;

 7. vedení elektronických záznamů, které umožňují určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány a/nebo jinak zpracovány;

 8. zajištění, že osoby oprávněné používat automatizovanésystémy zpracování osobních údajů mají přístup k osobním údajůmpouze v nezbytném rozsahu;

 9. dodržování vysokých standardů fyzické bezpečnosti, kterése vztahují mimo jiné na servery s osobními údaji;

 10. ve vztahu k pracovním zařízením použití antivirové ochrany, která je pravidelně aktualizována;zákaz ponechání zařízení bez dozoru, zejména na veřejných místech nebo na viditelném místě v autě; povinnost používat silné heslo pro přihlášení k zařízení;při odhlášení nebo uzamčení zařízení zajištění toho, že zařízení vyžaduje opětovné přihlášení;

 11. pravidelná školení osob, jejichž prostřednictvím Správce zajišťuje zpracování osobních údajů.

6. Doba zpracování osobních údajů

6.1. Osobní údaje Správce zpracovává po dobu trvání registrace uživatele na Stránkách.

6.2. Po skončení registrace bude Správce zpracovávat osobní údaje uživatelů maximálně po dobu 3 let. Po uplynutí této doby Správce uchovávané osobní údaje zničí.

7. Příjemci osobních údajů

7.1. Správce osobní údaje nepředává žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy je Správce osobní údaje povinen předat třetí osobě v souladu s příslušnými právními předpisy.

7.2. Správce nevyužívá ke zpracování osobních údajů zpracovatele.

8. Práva subjektů osobních údajů

Uživatelé Stránek mají, jakožto subjekty osobních údajů, následující práva:

8.1. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a dále máprávo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich kopii. Při opakovaném vyžádání kopie může Správce účtovat přiměřený administrativní poplatek.

8.2. Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesnéči neaktuální osobní údaje, které se ho týkají.

8.3. Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,

 2. vznesl námitku proti zpracování a jeho zájmy převažují nad oprávněnými zájmy Správce,

 3. by osobní údaje byly zpracovávány protiprávně nebo by jejich výmaz byl nutný ke splnění právní povinnosti Správce.

Právo na výmaz se neuplatní, je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo pro výkon a ochranu jeho právních nároků, popř. pro jiné z důvodů uvedených v Nařízení.

8.4. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování:

 1. po dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud ji subjekt popřel,

 2. pokud je zpracování osobních údajů prováděno protiprávně a subjekt žádá omezení zpracování osobních údajů místo jejich výmazu,

 3. pokud Správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

 4. po dobu nutnou k ověření toho,zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu, který vznesl námitku proti zpracování.

8.5. Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, prováděnému na základě oprávněného zájmu Správce. Správce v takovém případě osobní údaje přestane zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů, nebo pokud neprokáže, že zpracování je nutné pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

8.6. Právo podat stížnost

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz.

9. Způsob uplatnění práv subjektů osobních údajů

9.1. Svá práva a stížnosti mohou subjekty údajů vůči Správci uplatňovat na e-mailové adrese support@attreco.com nebo na doručovací adrese: ATTRECO Group s.r.o.,,nám. Jana Žižky z Trocnova 82/17, Čáslav - StaréMěsto, 286 01 Čáslav.

9.2. Na jakoukoli žádost subjektu údajů Správce odpoví do jednoho měsíce od jejího podání. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce.

9.3. Veškeré úkony, které Správce provádí v souvislosti s výkonem práv subjektu údajů, jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti podávané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může Správce uložit přiměřený poplatek zohledňující jeho administrativní náklady, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

V Praze dne 1.4. 2023

ATTRECO Group s.r.o.